Regułowo-modelowe systemy ekspertowe rmse

Strona główna Nowa książka - Spis treści Nowa książka - Indeks Książka_ED Książka_RD Książka_EN Książka_RN Download
A

abstrakcje matematyczne, 231
abstrakcje pospolite, 231
argument dopytywalny, 40, 69
argument niedopytywalny, 40
argument znany
   baza modeli elementarna dokładna, 70
Arystoteles, 29, 228
AUTHORIZER'S ASSISTANT, 34

B

baza dŸwieków, 78
baza grafiki, 77
baza modeli
   elementarna dokładna, 64
   elementarna niepewna, 306, 371
   modele elementarne niepewne, 257
   modele liniowe, 67
   modele podstawowe dokładne, 64
   modele rozszerzone dokładne, 66
   modele wielomianowe, 68
   rozwinięta dokładna, 169
   rozwinięta niepewna, 371
   zagnieżdżanie modeli elementarnych, 69
   zagnieżdżanie modeli rozwiniętych, 170
baza ograniczeń
   elementarna dokładna, 59, 302
   elementarna niepewna, 305
   rozwinięta dokładna, 165
baza rad
   elementarna dokładna, 75
   rozwinięta dokładna, 170
baza reguł, 38
   dokładna, 44
   elementarna, 43
   elementarna dokładna, 44
   niepewna, 256
   rozwinieta dokładna, 152
   rozwinięta, 151
   zagnieżdżanie, 56
   zagnieżdżanie reguł elementarnych, 50
   zagnieżdżanie reguł rozwiniętych, 156, 371
baza wiedzy, 19
   dokładna, 41
   dokładna, niedostatki, 229
   elementarna, 41
   elementarna dokładna, 43
Boole, 30, 228

D

DENDRAL, 32
dynamiczna baza daych, 20

E

edytor bazy wiedzy, 20
Exsys CORVID, 34

F

fakt
   baza elementarna niepewna, 297
   baza reguł elementarna dokładna, 51
   baza reguł elementarna niepewna, 256
   baza reguł rozwinięta dokładna, 157
fakt modelowy
   baza modeli elementarna dokładna, 70
Frege, 30, 228

G

General Problem Solver, 31

H

hipoteza główna, 80
hipoteza niezweryfikowana, 80
hipoteza pomocnicza, 80
hipoteza zweryfikowana, 80

I

implikacja regułowa
dokładna, 45
elementarna dokładna, 49
rozwinięta dokładna, 154
INTERNIST/CADUCEUS, 33

J

Jess, 35

K

komentarze w bazach, 75
Korzybski, 230

L

lista warunków
   reguły elementarnej dokładnej, 45
Logic Theorist, 31

Ł

łącze użytkownika, 20

M

modele o jednakowych wynikach, 72
monotoniczność wnioskowania, 81, 89, 319
MYCIN, 33

N

nadmiarowości
   baza reguł elementarna dokładna, 58
   baza reguł elementarna niepewna, 299
   baza reguł rozwinięta dokładna, 163
   łączne bazy reguł i ograniczeń elementarnych dokładnych, 63
   łączne bazy reguł i ograniczeń rozwiniętych dokładnych, 168
negacja wniosków
   bazy elementarne dokładne, 52
   bazy elementarne niepewne, 296
   bazy rozwinięte dokładne, 153
Newell, Allen, 31
niepewność
   modele probabilistyczne, 233
   modele probabilistyczne i rozmyte, 242
   modele probabilistyczne, krytyka, 237

P

Platon, 29, 228
PROSPECTOR, 33
przekształcanie reguł elementarnych dokładnych w elementarne niepewne, 301

R

R1/XCON/XseL, 33
reguła nieokreślona, 46, 81, 153, 295
reguła niepewnie spełniona, 294
reguła niespełniona, 46, 81
reguła płaska, 55, 157
reguła pominięta, 294
reguła spełniona, 46
reguły niepewne o jednakowym wniosku
   reguły dysjunktywne, 259
   reguły kumulatywne, 258
relacja przeciwna, 372
Russel, 31
Russell, 228

S

semafor wyświetlania
   reguły elementarnej dokładnej, 45
Simon, Herbert, 31
SMART, 34
Sokrates, 29, 228
spłaszczanie reguł elementarnych dokładnych, 55
spłaszczanie reguł rozwiniętych dokładnych, 157
sprzeczności
   baza elementarna niepewna, 298
   baza modeli elementarna dokładna, 70
   baza reguł elementarna dokładna, 53
   baza reguł rozwinięta dokładna, 159
   bazy modeli i reguł elementarnych dokładnych, 72
   łączne bazy reguł i ograniczeń elementarnych dokładnych, 62
   łączne bazy reguł i ograniczeń rozwiniętych dokładnych, 167
system ekspertowy, 19
   cechy, 22
   modyfikowalność, 23
   niedostatki, 27
   programowanie deklaratywne, 24
   skorupowy, 24
   struktura funkcjonalna, 20
   struktura informatyczna, 21
   zalety, 22
   zastosowania, 35
system wnioskujący, 19, 41
sztuczna inteligencja
   kryzys lat 80-90, 35

T

testowanie
   elementarne dokładne, 81

W

warunek dopytywalny, 40, 51
warunek dopytywalny w bazach rozwiniętych, 156
warunek niedopytywalny, 40, 51
warunek niedopytywalny w bazach rozwiniętych, 157
Whitehead, 31, 229
wiedza dziedzinowa, 23
wniosek
reguły elementarnej dokładnej, 45
wnioskowanie, 19
   elemdentarne niepewne w przód, 309
   elementarne dokładne w przód, 44, 79
   elementarne dokładne wstecz, 44, 80
   elementarne niepewne w przód, 292, 310
   elementarne niepewne wstecz, 292, 309, 315
   rozwinięte dokładne w przód, 151, 174
   rozwinięte dokładne wstecz, 151, 174, 180
   rozwinięte niepewne w przód, 370
   rozwinięte niepewne wstecz, 371
współczynnik pewności
   algebra, 255
   lista warunków, 260
   modelu relacyjnego elementarnego niepewnego, 306
   preferencja użytkownika, 285
reguła, 256
   wartości liczbowe, 288
   warunek, 256
   warunki dopytywalne, 286
   weryfikacja, 284
   wniosek modelu relacyjnego elementarnego niepewnego, 287
   wniosek pojedynczej reguły, 260
   wniosek reguł dysjunktywnych, 273
   wniosek reguł kumulatywnych, 262
   zanegowany wniosek reguł dysjunktywnych, 278
   zalety, 255
wykluczalność
   warunków dopytywalnych, 60
   wniosków, 60, 166

X

XpertRule Knowledge Builder, 34

Z

zakomentowanie elementów bazy, 76
założenie otwartego świata, 48, 150
założenie zamkniętego świata, 150, 154
zasada dodatniości, 273
zasada maksymalnego współczynnika pewności dla wszystkich reguł, 273
zasada maksymalnego współczynnika pewności dla dodatnio uwarunkowanych reguł, 274
zmienna łańcuchowa, 38
   całkowita, 39
   inklud, 38
   logiczna, 38
   niepewna, 39, 256
   nieukonkretniona, 39
   rzeczywista, 39
   ukonkretniona, 39
zmienna niepewna, 256
związek przyczynowo-skutkowy, 46
związek warunkowo-działaniowy, 46